Menu

Algemene voorwaarden

Ter beschikkingstelling Petit Clément

1. Documenten

Wij houden eraan helder af te spreken met onze gasten.

De ter beschikkingsovereenkomst dient binnen de 5 dagen, zorgvuldig en correct ingevuld, gedateerd en ondertekend, teruggestuurd te worden. U kan dit terugsturen per post, per fax of per email.
De reservatie is slechts definitief na betaling van het voorschot.
Door het ondertekenen van het contract, verklaart u, hierna genoemd "de gebruiker", zich akkoord met de volgende ter beschikkingstellingsvoorwaarden.

2. Betaling

Het voorschot wordt betaald bij ondertekening of bevestiging van de overeenkomst.
De woning kan slechts door de gebruiker worden betrokken na volledige betaling van de som voor de ganse periode en de waarborg. (indien bij aankomst geen zekerheid is van betaling, zal het saldo in contanten voldaan moeten worden voor het betreden van het gebouw)
In de som zijn energiekosten (water, elektriciteit, mazout en brandhout), bed- en badlinnen en eindschoonmaak niet inbegrepen.
De betalingen dienen te geschieden zoals aangegeven op de overeenkomst.
De eigenaar kan de gebruiker de toegang tot de woning weigeren indien aan één van deze voorwaarden niet is voldaan.
De borg wordt met verrekening van energie, schoonmaak, eventuele schade en andere kosten, na het verblijf weer teruggestort op het daarvoor opgegeven rekeningnummer van de gebruiker.

3. Goede huisvader

De gebruiker neemt voor de duur van de periode de verantwoordelijkheid op zich van het ter beschikking gestelde pand en het bijhorende grondgebied en verplicht zich aan de eigenaar of diens gevolmachtigde alle onkosten te vergoeden die voortvloeien uit nalatigheid of verkeerd gebruik. Elke vastgesteld gebrek zal onmiddellijk gemeld worden.
De gebruiker verbindt zich ertoe alle richtlijnen, door de eigenaar verstrekt, door te nemen en te respecteren. De gebruiker geeft ze ook door aan zijn medebewoners. Deze richtlijnen worden vooraf door de eigenaar aan de gebruiker verstrekt en zijn ter plaatse ook duidelijk aangebracht.

4. Respect voor de omgeving

Onze huizen zijn gelegen in een rustig dorp & hebben een goede relatie me onze buren, wij willen dit zo houden & respecteren.
De gebruiker en de medebewoners van de woning zullen aan de omgeving geen enkele vorm van last veroorzaken. In het bijzonder tussen 22.00 u 's avonds en 7.00 u 's morgens wordt de rust van de medebewoners en de omgeving 200% gerespecteerd. Elke vorm van lawaai is verboden (muziek, kampvuur, zingen, avondspel, quiz,... buiten het gebouw. Op eenvoudig verzoek van de eigenaar of van de medebewoners zal elke vorm van lawaaioverlast onmiddellijk stopgezet worden.
Het niet respecteren van deze afspraken kan leiden tot: einde gebruik gebouw & onmiddellijk verlaten van het gebouw & geen terugbetaling van de waarborg.

Er is een parking voor u voorzien bij het Basecamp: De wagens moeten steeds geparkeerd zijn op deze plaatsen. Eén enkele wagen wordt toegestaan naast het gebouw, en enkel tijdens het uit- of inladen, zo blijft de doorgang te allen tijde vrij voor de nooddiensten, eigenaar & andere gebruikers. Parkeren in de straat van Petit Clément is verder NIET toegelaten.


5. Aanvang en einde van het verblijf volgens het contract

De gebruiker kan op de eerste dag van de ter beschikkingstellingsperiode beschikken over de woning vanaf 18u00 en dient de woning op de laatste dag van de periode tegen 16u00 u te verlaten tenzij vooraf uitdrukkelijk anders met de eigenaar is overeengekomen.
De kamers dienen echter steeds om 12u00* verlaten te worden. Het laattijdig betrekken of vroegtijdig verlaten van de woning, om het even om welke reden, kan niet leiden tot (gedeeltelijke) teruggave van het ter beschikkingstellingsbedrag.

* enkel als er een nieuwe aankomst is op die dag. Het leegmaken van de kamers zal in overleg gebeuren met de eigenaar.
(bv er kunnen enkele kamers worden behouden voor baby's, omkleden & douchen na mountainbike maar steeds in overleg met de eigenaar).

6. Aantal gebruikers van de woning

De maximale capaciteit van de woning, met name het aantal personen aangegeven op de overeenkomst of de bevestiging, mag niet worden overschreden zonder voorafgaandelijk akkoord van de eigenaar en mits meerprijs. Het bijzetten van tenten of caravans en mobilhomes is niet toegestaan.

7. Afgesloten delen van het gebouw

De eigenaar behoudt zich het recht om een deel van het huis af te sluiten indien het niet geboekt is.
De technische ruimtes & de berging zijn nooit toegankelijk. Bij gebruik van deze afgesloten delen zullen deze aangerekend worden.

8. Inventaris

Klachten in verband met de inventaris worden aanvaard tot 10u volgend op de dag van uw aankomst. Deze worden gemeld bij de eigenaars via telefoon (zie ingang gebouw) of per mail naar frank@wildtrails.be

De woning is volledig ingericht. Enkel keuken- en bedlinnen dienen meegebracht worden.*

*Gebruik van de bedden en van bed- en badlinnen/zie ook praktische info & kamerlijst
De bedden mogen enkel beslapen worden mits gebruik van bedlinnen. Bed- en badlinnen dienen op voorhand gereserveerd te worden.
Het aantal opgemaakte bedden en badlinnen dat vooraf werd aangevraagd zal volledig worden doorgerekend aan de gebruiker. Deze aantallen worden ter plaatse niet meer herbekeken. De gebruiker moet de ingevulde kamerlijst steeds 2 weken vooraf terugsturen met de juiste aantallen per kamer/bed.


9. Verbod

Onze ervaring dwingt ons hierop zeer strikt te zijn en we vragen u dan ook op voorhand begrip:
• Muziekinstallaties, muziekinstrumenten, e.d. zijn NIET toegelaten na 22u00 op het terras of in de tuin.
• Fuiven, cantussen, kampvuren, vrijgezellenweekends e.d. zijn NIET toegelaten buiten en binnen de gebouwen
• Dorpspelen, ruiltochten, andere opdrachten met storing tot gevolg van de buren & het dorp zijn NIET toegelaten.
• De matrassen mogen niet verlegd worden. De bedden mogen niet worden verplaatst.
• Er wordt ook op aangedrongen geen tafels en zetels te verplaatsen van de ene ruimte naar de andere. Op het einde van de periode wordt alles terug op zijn plaats gezet, zoals gevonden bij aanvang van de periode.
• Het gebruik van fondue, raclette, gourmet, e.d. zijn niet toegelaten, omwille van de mogelijke rookontwikkeling zou dit het brandalarm kunnen activeren.

10. Verlenging van het verblijf

Indien de woning na uw ter beschikkingsstellingsperiode niet terug bezet is, kan men ter plaatse beslissen zijn verblijf eventueel te verlengen. Dit kan gebeuren per dag voor zover de woning vrij is. De prijs wordt ter plaatse overeengekomen.

11. Annulering

Bij annulering worden volgende kosten in rekening gebracht:
a) Annulering tot 10 weken voor datum: 50% van de totale som
b) Annulering tot 8 weken voor datum: 80% van de totale som
c) Annulering binnen de 8 weken voor datum: de volledige som

Indien de eigenaar door overmacht in de onmogelijkheid is het gebouw ter beschikking te stellen, zullen de gestorte bedragen terugbetaald worden. Er zal echter geen schadeclaim tegen de eigenaar kunnen ingediend worden.


12. Huisdieren.

Honden zijn slechts toegelaten na uitdrukkelijke voorafgaande, schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Wanneer de eigenaar toestemming heeft gegeven dienen volgende regels
gerespecteerd te worden:
• De hond is zindelijk, bijt niet in meubels en is gewoon mee te gaan op vakantie.
• De eigenaar heeft nog geen negatieve ervaringen gehad bij vroegere vakanties.
• De hond komt niet in de slaapkamers, in de keuken, in de zetels en op de stoelen.
• De hond is geen bron van lawaaioverlast
• De hond wordt nooit achtergelaten in de woning
• De hond slaapt in zijn mand of in de auto
• De hondenpoep wordt onmiddellijk opgeraapt
• De hond zal buiten ENKEL loslopen onder toezicht anders moet deze aan een leiband vast gemaakt worden als deze alleen buiten is aan een boom of abstakel.
• Indien er medebewoners zijn die bang zijn van een hond, dan blijft deze steeds aan de leiband
• Indien de hond extra vervuiling met zich meebrengt (vb haren, urine, sporen van vuile poten, enz) zal de gebruiker aan het eind van zijn verblijf deze extra vervuiling zelf proper maken. Indien de eindschoonmaak, verzorgd door de eigenaar, toch extra werk vraagt zal dit verrekend worden met de waarborg.

13. Afval, roken en opkuis

Het volledige complex is rookvrij. Rokers dienen buiten enkel op het terras te roken & de asbakken te gebruiken. De tuin, het terras en de parking zijn geen asbak. Men zorgt er steeds voor dat de as en de peuken in een asbak of vuilnisbak terecht komen op het terras. Let wel op voor brandgevaar aub. Het opruimen van sigarettenpeuken door de eigenaar, zal worden verrekend met de waarborg.

Het keurig sorteren van afval is verplicht. De woning wordt afvalvrij, geveegd en afwasvrij achtergelaten. (op alle vuilbakken zijn foto's aangebracht hoe te sorteren)

14. Sanctie

Indien de gebruiker en/of zijn medebewoners zich niet gedragen naar deze voorwaarden, dan is de eigenaar gerechtigd de overeenkomst ofwel teniet te doen en te verlangen dat de gebruiker en zijn medebewoners de woning verlaten. Deze maatregel wordt genomen nadat de eigenaar de gebruiker en / of zijn medebewoners aangemaand heeft zich aan de gestelde regels te houden. Indien, om bovenstaande reden de overeenkomst voortijdig wordt tenietgedaan kan de gebruiker geen aanspraak maken op terugbetaling van het betaalde som.

Elke inbreuk op deze voorwaarden geeft aanleiding tot inhouding van de waarborg.

15. Aansprakelijkheid

De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade welke de gebruikers en/of medebewoners of hun bezit ondervindt als gevolg van zijn verblijf in de woningen door bvb. verlies, diefstal of letsel.
Door de ingebruikname van de woning aanvaardt de gebruiker de overeenstemming met de beschrijving.
Bij klachten is de maximale aansprakelijkheid van de eigenaar het ontvangen bedrag, exclusief de kosten.

16. Diverse: 

De eigenaar is gerechtigd om gemaakte foto's en eventueel vermelding van naam of logo van de contractant voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover er geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


17. Verloren voorwerpen 

Verloren voorwerpen worden op aanvraag teruggestuurd, mits een administratie- en portkost van min. 15€.


In geval van geschil, zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Marche-en-Famenne bevoegd.